Pages

Lil Boosie 4 Baby Mamas Pop Out Reality Show

Lil Boosie's 4 baby mamas have another bun in the oven -- a reality show.Sources close to the production tell the news, Boosie's babes -- Walnita, Tracey, Trivia, and Gerlissa -- have been putting together a pilot episode over the last few months while the rapper's been locked behind bars. Together, they've mothered Boosie's 7 children (aged 4-11).FYI, Walnita's the baby mama who was arrested back in 2010 for trying to smuggle Boosie drugs in jail.We're told the reality show will focus on the ladies' unusual friendships that formed as the result of their ... peculiar circumstances. It's unclear if Boosie -- née Torrence Hatch -- will also be participating now that he's free.According to sources, the producers behind the show are currently shopping it to several networks -- including Oxygen, WE, and Fuse -- but so far, no deal is in place.

Yìnní Rè De Nǚ Xīng

Fēicháng hélǐ tóngyàng, rúguǒ yīgè zīshì jǐn zuòwéi gèrén xiāofèi. Nàme, rúguǒ tā shì gèrén zhàopiàn de chuánbò gěi gōngzhòng?
Yìnní rè nǚ xīng gǎn zài rénmín qúnzhòng zhōng, kàn dào yīxiē zhàopiàn:
  • Tika Putri

Zài 2010 nián zhàopiàn xìnggǎn de niánqīng nǚ xīng Tika Putri lèisì hùliánwǎng shàng liúchuán. Tika Putri suíkǒu huí yìng cóng wèi chuānzhuó bǐjīní zhuāngbàn de xiàngjī. Tika Putri chéngrèn 20 niánlái, shuí chuān de chéngsè hé hēisè bǐjīní zài zàochéng chuánbò de fùnǚ shì bùshì tā. Jù tā jièshào, zhèxiē zhàopiàn zhǐ xiūgǎi. Diànyǐng míngxīng “nǚwángfēng” bèi pùguāng hòu, hái yǒurén shuí shì gùyì dǎrǎo tā. Tā hái rènwéi, rén shuí cāozòng de zhàopiàn yǐjīng yòng tā de míngzì yě zuòle yīgè jiǎ de Facebook zhànghù. Suīrán Tika Putri fǒurèn shì tā, dàn zhàopiàn kěnéng shǐ yīgè chǎngjǐng.
  • Julia Perez

Julia Perez méiyǒu tíng xiàlái zuò chū hōngdòng. Jīng jiǎbàn zhǔn hòuxuǎn rén ba qí dān fù shèzhèng,2010 nián, xìnggǎn zhàopiàn chūxiàn zài Twitter shàng. Zài zhàopiàn zhōng, zhōngjiān shòuyǔ Jupe dānrèn DJ. Tā chuānzhuó yī jiàn yínsè de yīfú nà shì xiāngdāng qīngwéi, tā de shēntǐ shì qīngxī kějiàn. Bùjǐn rúcǐ, lìng yī zhāng zhàopiàn yěshì zài liútōng. Nǚ qún gòuchéng wéi jìngxuǎn ba qí dān bǎnběn. Zài zhàopiàn zhōng, duì shòuyǔ Jupe dàotián de bèijǐng xià chìluǒ de xiōngbù. Qíguài de shì, suīrán lìng rén yìnxiàng shēnkè de yùndòng, tā shì liánjiē shòuyǔ Jupe zhàopiàn hěn xìnggǎn. Nǚ qún zhǐ chuānle yī jiàn hóng bù chán yāo dào jiǎo. Zuòwéi yòng yú fùgài rǔfáng, tā jǐn shǐyòng shǒu.
  • Dewi Persik

Jiézhì 2010 niándǐ, Dewi Persik wánpí de zhàopiàn liúchuán zài hùliánwǎng shàng. Gē dá dé yě chéngrèn, tā de zhàopiàn. Zài zhèxiē zhàopiàn zhōng, jiǎ mǐ lēi Saipul de qiánqī sìhū méiyǒu chuān yīfú. DEWI kàn shàngqù zhǐyǒu gài de xiōngmáo. Yèzhǔ yáobǎi jù jù chēng, pāishè zhàopiàn, ér tā shì zài huàzhuāng shì lǐ de ài guǎnlǐ de gònghéguó shǔyú ài hā mài dé Dhani de bàngōngshì. Dāngshí, tā céng zài shìpín jiǎnjí.
  • Sheila Marcia

Sheila Marcia yě yóu táoqì, wánpí de zhàopiàn zài hùliánwǎng shàng jǐ tǎolùn xíngdòng de yǐngxiǎng kāishǐ yú 2008 nián. Yǒu 5 zhāng zhàopiàn zài gōngzuò shì pāishè. Dì wǔ tú wèi xìnggǎn de Sheila Marcia jiǎbàn guòyú qīngbó de yīfú. Sheila Marcia kàn dào zhǐ chuānzhuó xiōngzhào hé rè kù guàn tú'àn. Xīlā hái chēng, yuánlái de zhàopiàn, ér bùshì shèjì. Xīlā xiǎoxīn pāile yī zhāng zhàopiàn zài pāishè diànyǐng xuānchuán piàn zhìzuò gōngsī zhùmíng de zhàopiàn. Dàn bùzhī hégù, zhège gùshì kěyǐ kuòdà zhàopiàn. Zuìjìn, yě xīlā wánpí de zhàopiàn hòu xiàng sǎnshè. Tā de hūnyīn qí qí mǐ lā nuò 2011 nián 4 yuè 29 rì zhīqián, Sheila Marcia tiáopí zhào pùguāng zhège wèntí. Zài zhàopiàn zhōng de yīgè, Sheila Marcia jiǎbàn nánrén. Zhè míng nánzǐ chí yǒu nǚrén de túnbù cóng hòumiàn xǐhuan zuò dì xìng'ài chǎngmiàn. Rán'ér, wúlùn shì chuānzhuó yīfú de. Tóngshí, zài lìng yī zhāng zhàopiàn zhōng, nǚzǐ hézhào Sheila Marcia lèisì yú qítā liǎng gè. Zīshì bìng bùbǐ yǐqián de zhàopiàn shǎo èzuòjù.
  • Syahrini

Zuìjìn liúchuán Syahrini wánpí de zhàopiàn hé tā de mèimei, Aisyahrani zài hùliánwǎng shàng. Zài yī zhāng zhàopiàn zhòng chūxiàn Syahrini zhèngzài xǐzǎo yòng pàomò fùgài tā de shēntǐ. Syahrini yě kàn dào jiǎbàn sān gè nánrén VJ dānní'ěr jiùshì qízhōng zhī yī. Shìshí shàng, dānní'ěr sìhū jìxù rǔfáng Syahrini. Tóngshí, zài lìng yī zhāng zhàopiàn, Syahrini kàn dào bǎi zài yī zhāng chuángshàng. Tā kàn shàngqù xìnggǎn chuānzhuó lán sè nèiyī. Yǒuxiē zhàopiàn hái xiǎnshì, Syahrini jiejie hé jīnglǐ, Aisyahrani. Shìshí shàng, lā ní túxiàng kàn qǐlái gèngjiā dàdǎn. Lā ní kànzhe jiēwěn chuáng diàn shàng de rén.

Celebrity Baby Bumps

President Jonathan

President Jonathan who is currently in Katsina State on a 2-day working visit, went to pay a courtesy visit on Hajia Aya Dada, the mother of his late boss, President Umaru Yar'Adua. He showed her great respect by kneeling before her to greet her.

Lee Min Ho Bench

Fomer President Sierra Leonean, Ahmad Tejan Kabbah

Former President of Sierra Leone Ahmad Tejan Kabbah has died after a protracted illness. He died yesterday March 13th at his home in Sierra Leone.
"Former president Kabbah died at his home around 3:50 pm and the body has been transferred to the... funeral home in Freetown,"a statement read
President Kabbah would be remembered for helping to bring peace back to war torn Sierra Leone during his tenure. He was 82 years old. May his soul rest in peace. Amen.

Fashion Child

Available at the Baby 'R' and US stores...link coming soon

Chimanda Adichie wins US National Book Critics Circle Award

Renowned Nigerian author Chimamanda Ngozi Adichie yesterday March 13th won the National Book Critics Circle Award for Fiction for her third novel about race and identity, Americanah.

The prize, which is chosen by 600 book critics and editors from major publications, is among the most prestigious literary recognitions in the world.

The award was presented to her yesterday at a function in Manhattan, USA. Congrats to her. Meanwhile the book was also shortlisted for the Bailey's Women Fiction Prize.

The Top Five Characteristics Of A Healthy Relationship

If you haven’t had much chance to see how healthy, loving relationships work on a daily basis, taking some time to really study the characteristics of healthy relationships can give you a much better chance of having one yourself. There are lots of different styles of relationships that can work just fine, but all those successful relationship styles tend to have a few things in common.

Respect!

Respect is the one of the main characteristics of a healthy relationship, whether it’s friendship, dating, or marriage. A partner who respects you is willing to listen to you in a non-judgmental way and considers your interests when making any mutual decisions. Any partner who disrespects you by making belittling comments about you, criticizing you in front of others, or disregarding your feelings is one you don’t need.


Support!

After respect, support comes in next as a critical characteristic of a healthy relationship. You and your partner should be encouraging each other to go after important goals and dreams and giving each other enough freedom to do so. When times get hard, you back each other up instead up tearing each other down.

That doesn’t mean you can expect support for everything you do, though. If your partner is nagging you to quit smoking, eat better, or not stay at the office until 11 o’clock every night, they’re probably doing it out of concern for your well being. 


Trust!

In a strong, healthy relationship, neither of you should become suspicious or jealous without clear cause. If you have a niggling feeling that you can’t trust your significant other, your relationship will go downhill fast.

That sense of trust doesn’t develop overnight, though. It comes from each partner keeping their promises and sticking to the implicit rules of the relationship (no sleeping around, no lying about major issues, etc.) consistently over a period of time. 


No manipulative behavior!

Negotiating is one thing, using threats, guilt, and lies to manipulate a partner into doing something is another. No one should have to put up with being bullied this way. If your partner threatens to leave you, withhold physical affection, or in some other way “punish” you during every little disagreement, you may want to reconsider the relationship.


Economic equality!

This is one of the less obvious ones, but it’s just as important as the others. Some people, maybe due to an underlying fear of not being able to support themselves, tend to get into relationships where they’re financially dependent on their partner.

At first, the idea of having someone support you might sound nice, but what happens if things turn sour? If you don’t have the financial wherewithal to leave the relationship when you want, you could find yourself at the mercy of someone who doesn’t have your best interests at heart. Never let your partner use money to control you.

There are dozens of characteristics of a healthy relationship, but these are some of the most important ones. Remember, though, it’s a two way street. You may be doing everything “right,” but if your partner is disrespectful, unsupportive, or manipulative, you can’t call it a healthy relationship.

Indonesian Vruće Glumica

Vrlo razumno Isto tako, ako jepoza se koristi samo kao osobnu potrošnju . Pa što ako je toširenje osobnih fotografija u javnost ?
Indonesian vruće glumica usudio među ljude , vidjeti neke od fotografija :
  • Tika Putri

Foto seksi mlada glumica Tika Putri slično kruži na internetu u 2010 . Tika ležerno odgovorio jer nikada nosio kupaći kostim posing za kameru . Tika priznao je 20 godina, žene koje nose narančastu i crni bikini u uzrokuje širenje nije bio on . Prema njegovim riječima , fotografije su samo promijenjene . ' Queen Bee ' Movie Stars je otkrila , postoje ljudi koji su namjerno ga poremetiti . On također smatra da ljudi koji manipuliraju fotografiju je također napravio lažni Facebook račun koristi njegovo ime . Iako Tika je negirao da je to bio on , ali slike mogu napraviti scenu .
  • Julia Perez

Julia Perez nije spriječilo napraviti senzaciju . Nakon što je pozirala kao potencijalni kandidata Pacitan vice regent u 2010 , seksi fotografija pojavljuje se na Twitteru . Na fotografiji , Julia Perez srednje djelujući kao DJ . Nosila je srebrnu outfit koji je vrlo minimalan , njezino tijelo je jasno vidljiv . I ne samo to , još jedna fotografija je također u optjecaju . Julia Perez poza za predizbornu kampanju Pacitan verziji . Na fotografiji , Julia Perez gola prsa s rižino polje pozadini . Začudo , iako je impresivna za kampanju , koja je u prilogu fotografije Julia Perez jako seksi . Julia Perez samo nosio crvenu krpu omotan oko struka do stopala . Kao i za pokrivanje grudi , to samo koristi ruku .
  • Dewi Persik

Na kraju 2010 , Dewi Persik nestašan slika kruži na internetu . Goddard je također priznao da je njegova fotografija . U tim fotografijama ,bivša supruga Jamil Saipul činilo se bez odjeće . Dewi Persik vidjeti samo pokriti prsima kosu . Vlasnik ljulja pilu je tvrdio da jefotografija snimljena dok je bio u make - up sobu u uredu Republike Ljubav upravljanje pripada Ahmad Dhani . U to vrijeme , on je radio na videoisječku .
  • Sheila Marcia

Sheila Marcia je također bio pod utjecajem djelovanja nestašan , nestašan fotografiju gužve raspravljalo na internetu je počeo u 2008 . Postoji 5 komada fotografije snimljene u studiju . Peti fotografija pokazujeseksi Sheila pozira s odjeće koje su previše škrt . Sheila viđena samo grudnjak i vruće hlačice tenk motiv . Sheila također tvrdi da jeizvorna fotografija , a ne inženjering . Sheila slučajno uzeo sliku u foto- shoot promo proizvodnja Film House poznatom fotografijom . Ali nekakopriča mogla biti proširena fotografiju . U novije vrijeme , previše , Sheila nestašan fotografije natrag razbacane . Prije braka s Kiki Mirano 29. travnja 2011, Sheila nestašan fotografije izložene ovaj problem . U jednoj od fotografija , Sheila pozira s muškarcem . Čovjek drži ženine kukove od iza kao što rade scene seksa . Međutim , oba potpuno odjevena . U međuvremenu , u drugoj fotografiji ,žena na slici s Sheila sličan druga dva . Poza bilo manje nestašni nego prethodne fotografiju .
  • Syahrini

Nedavno širiti Syahrini nestašan fotografije i njezina sestra , Aisyahrani na internetu . U jednoj od fotografija pojavljuje Syahrini se obasuo pjene koja pokriva svoje tijelo . Syahrini također viđen pozira s tri muškarca Vj Daniel je jedan od njih . U stvari , čini se da se i dalje Daniel Syahrini dojke . U međuvremenu , u drugoj fotografiji , Syahrini vidjeti pozira na krevetu . Ona izgleda seksi nosio plavu donje rublje . Neke fotografije pokazuju Syahrini sestru i menadžer, Aisyahrani . U stvari , Rani slike izgledale bold . Rani izgledala ljubiti čovjeka na madrac .

Search This Blog

 

Archive

Populer